ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ດຳເນີນການ: Keeng Studio  |  ຈໍານວນຄັ້ງທີ່ຟັງ : 8479

ຂໍ້ມູນລາຍການຟັງ

ນາງພວງນາມສົມມຸດ ໄດ້ເວົ້າໄດ້ວ່າເລື່ອງຕົນເອງໃຫ້ໝູ່ຟັງ ເຊີ່ງນາງຄຳໃບໄດ້ມາຫລີ້ນນຳຢູ່ເຮືອນ ນາງພວງກໍ່ໄດ້ເລົ່າເລື່ອງວ່າ: .......

»  ເບິ່ງທັງໝົດ

ວິທະຍຸ

ລີງ

ທິດສວນ ບໍ່ລວນເລ

ພໍ່ເຖົ້າກັບລູກເຂີຍ

ທິດສວນ ບໍ່ລວນເລ

ບໍ່ແມ່ນຜີຕາແຮກ

ທິດສວນ ບໍ່ລວນເລ

ບໍ່ເຂົ້າໃຈ

ທິດສວນ ບໍ່ລວນເລ

ນຶກວ່າແມ່ນຜົວ

ທິດສວນ ບໍ່ລວນເລ

ກິ່ນບໍ່ດີ

ທິດສວນ ບໍ່ລວນເລ

ໄປຮາວາຍ

ທິດສວນ ບໍ່ລວນເລ

ເລືອກຕາມໃຈ

ທິດສວນ ບໍ່ລວນເລ