ໝາຍເຫດ:
ອັບໂຫລດວິດີໂອ  |   | 
ລົງຊື່

ລູກຄ້າຂອງ Unitel, ພີມ ON ສົ່ງ 858 (0ກີບ)

ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກ ຖ້າຕ້ອງການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຟັງເພງອອນໄລນ໌ ຢູ່ເທີງເວັບໄຊ Keeng.com.la. ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນດາຟັງຊັ້ນຕ່າງໆ ກະລູນາອ່ານ ແລະ ເຫັນດີກັບບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງນີ້ :

ພາກທີ I : ຂໍ້ກໍານົດລວມ
ມາດຕາ 1 : ຂໍ້ກໍານົດລວມ

1. ເມື່ອລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກ Keeng.com.la, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນດີ ແລະ ຍອມຮັບທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທັງໝົດຂອງ Keeng.com.la.
2. ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ສໍາລັບເນື້ອໃນທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ເທີງ Keeng.com.la. ທ່ານບໍ່ມີສິດໃນການເຜີຍແຜ່ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ, ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊັດເຈນທີ່ມີຈຸດປະສົງຫຼອກລວງ, ເຊີ່ງສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ດີໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ຍຸແຍການກໍ່ອາດສະຍາກໍາ, ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ລາມົກອານາຈານ ແລະ ບຽດບຽນເຊື້ອຊາດ
3. ໃຫ້ກຽດ ແລະ ເຄົາລົບບັນດາສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມແຫ່ງສຽງເພງ Keeng.com.la.
4. ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່, ບັນທືກຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບທີ່ຝ່າຝືນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຂອງ ສ ປປລາວ. ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ແລະ ທຳລາຍຄວາມສາມັກຄີປອງດອງຊາດ
5. ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ລະຫັດຜ່ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ບ໋ອກລະຫັດ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຢູ່ເທີງ Keeng.com.la. ຫຼື ຂັດຂວາງການໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ອື່ນ.
6. ທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ດູແລ ຮັກສາ ຫຼື ເປີດເຜີຍເນື້ອໃນໃດໜື່ງທີ່ທ່ານອັບໂຫຼດຂື້ນ, ລວມທັງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນເວລາທີ່ທ່ານລົງທະບຽນ ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼື ໜ່ວຍງານພາກລັດຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.
7. ທ່ານບໍ່ມີສິດນໍາໃຊ້ Keeng.com.la ເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກພວກເຮົາ
8. ທ່ານຈະບໍ່ລະເມີດ, ການເຂົ້າເຖີງ ຫຼື ນໍາໃຊ້ພາກສ່ວນໃດໜື່ງໃນເຊີເວີ້ຂອງ Keeng.com.la . ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ຜິດຜາດຂອງລະບົບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນບຸກຄົນ ເຊີ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນສະໜອງບໍລິການ. ຫ້າມບັນດາການກະທໍາໃດໆທີ່ເປັນການທໍາລາຍ Keeng.com.la
9. ທ່ານບໍ່ມີສິດໃດໆ ເພື່ອຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນນໍາໃຊ້ບັນດາບໍລິການ ແລະ ຟັງເພງຢູ່ເທີງ keeng.com.la
10. ເມື່ອກວດພົບສະມາຊິກໃດໜື່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບໍ່ສອດຄອງກັບບັນດາຂໍ້ກໍານົດ, ຜູ້ດູແລມີສິດຫ້າມ ຫຼື ປະຕິເສດການເຂົ້າເຖີງລະບົບ Keeng.com.la ຂອງທ່ານ. ຫຼື ພາກສ່ວນໃດໜື່ງຂອງເວັບໄຊໂດຍຈະບໍ່ມີການແຈ້ງບອກກ່ອນລວງໜ້າ
11. ການເຊື່ອມໂຍງໃນ Keeng.com.la ທີ່ອາດນຳທ່ານເຂົ້າເຖີງເວັບໄຊອື່ນ, ແລະ ທ່ານໄດ້ຮັບຮອງ ຫຼື ເຫັນດີ ເຊີ່ງ Keeng.com.la ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂໍ້ມູນໃດໜື່ງ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກບັນດາເວັບໄຊທີ່ເຊື່ອມໂຍງເປັນຜູ້ສະໜອງໃຫ້.
12. Keeng.com.la ປະຕິຍານກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ບັນຫາລິຂະສິດ ແລະ ມີການກວດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບເນື້ອໃນທີ່ບັນດາສະມາຊິກອັບໂຫຼດຂື້ນ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໄປຍັງ Keeng.com.la ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບບັນດາສິດໃນການນໍາໃຊ້ບົດເພງ ແລະ ເກັບຄ່າລິຂະສິດ ສໍາລັບເພງທີ່ຢູ່ເທີງ Keeng.com.la ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາເບີ Hotline: 04.62692167. Email: keeng@unitel.com.la.

ມາດຕາ 2: ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບຮູບປະຈໍາຕົວ(Avatar)

1. ຂະໜາດຂອງຮູບພາບ ປະມານ 100x100 pixel, ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 KB
2. ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຮູບທີ່ມີລັກຊະນະສະຫຍອງຂັວນ, ຜິດສີນລະທໍາ, ລາມົກອານາຈານ, ຜິດຮິດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງຊາດ.
3. ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຮູບຂອງຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ວິລະບູລຸດ, ຮູບຂອງບັນດາການນໍາພັກລັດ ຫຼື ຮູບພາບຂອງບຸກຄົນທີ່ບໍ່ດິ( ຮູບຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ຮູບຂອງຜູ້ກໍ່ອາດສະຍາກໍາ...).
4. ບັນດາຮູບພາບທີ່ມີການລະເມີດ ໃນຄັ້ງທຳອິດແມ່ນຈະຖືກປ່ຽນແປງຮູບພາບມາເປັນຮູບຂອງ Keeng.com.la. ສໍາລັບການລະເມີດຄັ້ງຖັດໄປແມ່ນຈະຖືກບ໋ອກບັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານ

ມາດຕາ 3. ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການສ້າງຊື່ຫຼີ້ນ

1. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕັ້ງຊື່ຫຼີ້ນຕາມຊື່ຂອງບັນພະບູລຸດ, ຊື່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖີງສາດສະໜາ ຫຼື ຊື່ຂອງການນໍາພັກລັດ, ຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ບໍ່ດີ(ຊື່ຂອງຜູ້ກໍ່່ການຮ້າຍ, ຊື່ຂອງຜູ້ກໍ່ອາດສະຍາກຳ...).
2. ບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຊື່ຫຼີ້ນທີ່ມີຄວາມໝາຍບໍ່ສຸພາບ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຂົ້າໃຈຜິດ ຈຸດປະສົ່ງເພື່ອເຢະເຢີຍສະມາຊິກຄົນອື່ນໆຢູ່ເທີງ Keeng.com.la

ພາກທີ II – ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບບໍລິການ VIP
ປະຈຸບັນ, Keeng ກໍາລັງໃຫ້ບໍລິການແພັກເກັດດັ່ງນີ້ :

1. ບໍລິການ Keeng– ບໍ່ເສຍຄ່າດາຕ້າອີນເຕີເນັດເມື່ອຟັງ ແລະ ດາວໂຫຼດເພງ ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍຂອງ Unitel ຄ່າບໍລິການສໍາລັບດາວໂຫຼດເພງຄຸນນະພາບສູງແມ່ນ : 500KIP/ເພງ ດາວໂຫຼດແບບບໍ່ຈໍາກັດ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກ keeng, ພິມ: ON ສົ່ງ 858. ຍົກເລີກພິມ: OFF ສົ່ງ 858 . ຄ່າບໍລິການ: 1500KIP/ອາທິດ, ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເວລານໍາໃຊ້ເປັນອາທິດ
2. ບໍລິການ Keeng VIP – ບໍ່ເສຍຄ່າດາຕ້າອີນເຕີເນັດເມື່ອຟັງ ແລະ ດາວໂຫຼດເພງຢູ່ເທີງ Keeng ສໍາລັບເຄືອຂ່າຍຂອງ Unitel. ເພື່ອລົງທະບຽນ ພິມ VIP ສົ່ງ 858. ຍົກເລີກພິມ OFF ສົ່ງ 858. ຄ່າບໍລິການ : 3.000KIP/ອາທິດ, ຈະສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍເວລາການນໍາໃຊ້ແບບໂອໂຕ້.

ພາກທີ III: ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ
ມາດຕາ 1. ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບເນື້ອໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າເນື້ອໃນຄວາມຄິດເຫັນທັງໝົດແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. Keeng.com.la ຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານອ່ານຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດດັ່ງລຸ່ມນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ :

1. ບໍ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ
2. ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ພາສາທີ່ຂາດວັດທະນະທໍາ ຫຼື ລະເມີດຕໍ່ວັດທະນະທຳຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດລາວ
3. ບໍ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງປະເທດຊາດ, ຄວາມລັບທາງການທະຫານ, ຄວາມສະຫງົບ,ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມລັບອື່ນໆທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ
4. ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີເນື້ອໃນບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຈີງ, ບິດເບືອນ, ການໃສ່ຮ້າຍ ເພື່ອທໍາລາຍຄວາມເຊືອໝັ້ນຂອງອົງກອນ, ກຽດສັກສີຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
5. ບໍ່ໃຫ້ໂພດສ໌ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ ສີ່ງທີ່່ຍຸໂຍງໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ, ສີ່ງລາມົກອານາຈານ, ສີ່ງເບືອເມົາສັງຄົມ, ການກໍ່ອາດສະຍາກໍາ, ການທໍາລາຍຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ
6. ບໍ່ໃຫ້ໂພດສ໌ ຫຼື ເຜີຍແຜ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ເປັນການລະເມີດ ຊັບສີນທາງປັນຍາ ແລະ ລິຂະສິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ.
7. ບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ອີນເຕີເນັດເພື່ອໂຄສະນາ, ຊື້ຂາຍສີນຄ້າ, ບໍລິການທີ່ຂື້ນກັບປະເພດທີ່ກີ້ດຫ້າມ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍ
8. ບໍ່ໃຫ້ສ້າງ ແລະ ອັບໂຫຼດໄວຣັດຄອມພິວເຕີ້ ຫຼື ບັນດາໂປແກຼມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄອມພິວເຕີ້
9. ບໍ່ໃຫ້ສົ່ງບັນດາເນື້ອໃນທີ່ເປັນ Spam (ຄືໃນຂໍ້ກໍານົດມາດຕາທີ 2).
10. ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຄວາມຄິດເຫັນ, ທັດສະນະຄະຕິທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ເທີງ Keeng.com.la
11. ຄວາມຄິດເຫັນທັງໝົດ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເຖີງການເມືອງ, ສາດສະໜາ
12. ຜູ້ດູແລ Keeng.com.la ມີສິດທີ່ຈະປະຕິເສດການເຜີຍແຜ່, ລືບ ຫຼື ປິດກັ້ນການເຂົ້າເຖີງເນື້ອໃນໃດໜື່ງທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງໃນເວລາໃດໜື່ງ, ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ, ຈະມີການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນ

ມາດຕາ 2. ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບ spam ບັນດາຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຈະຖືວ່າເປັນ spam :

1. ໃນເພງມີການຈັດລຽງຫຼາຍຄັ້ງຮ່ວມກັບພະຍັນຊະນະດຽວ, ລຳດັບ ຫຼື ກຸ່ມຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ
2. ສະແດງຄວາມເຫັນແນບກັບເນື້ອໃນ (ອາດເນື່ອງມາຈາກ 1 nickname ຫຼື ຫຼາຍ nickname ສົ່ງສັບກັນໄປ).
3. ມີຫຼາຍຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແນບຮ່ວມກັບເນື້ອໃນຂອງສະມາຊິກຜູ້ໜື່ງ ທີ່ຖືກສົງແບບຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າໃນ 1 blast ໃນເວລາສັ້ນໆ.
4. ມີພຽງ emoticon (ພາບກາຟິກ) ຫຼືມີ link, ບັນດາຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍລະອຽດ, ບໍ່ມີການຂຽນຂໍ້ມູນໃດໆ
5. ມີເຈດຕະນາແບ່ງແຍກເນື້ອໃນຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍວິທີການໃດໜື່ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ສະມາຊິກທຸກໆຄົນລ້ວນແຕ່ມີສິດແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ດູແລ ກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນ spam ຢູ່ເທີງ Keeng.com.la ຜູ້ດູແລຈະແກ້ໄຂຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກັບທຸກໆການກະທໍາທີ່ເປັນ spam.

ພາກທີ IV: ຂໍ້ກໍານົດວິທີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການລະເມີດ
ມາດຕາທີ 1. ກົດລະບຽບການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການລະເມີດ

1. Keeng.com.la ມີສິດທັງໝົດໃນການຫ້າມ ຫຼື ປະຕິເສດບັນດາສະມາຊິກຢູ່ເທີງ Keeng.com.la ຫຼື ພາກສ່ວນໃດໜື່ງຂອງເວັບໄຊໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງບອກລ່ວງໜ້າ ຖ້າພວກເຮົາກວດພົບວ່າທ່ານລະເມີດມາດຕາໃດໜື່ງຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດນີ້
2. ສໍາລັບການລະເມີດ ແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບລະດັບຄວາມສໍາຄັນ, ບັນດາສະມາຊິກຈະຖືກຕັກເຕືອນສູງສຸດ 01 ຄັ້ງ ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ອີເມວ, ຫຼື ຖືກລຶບຄວາມຄິດເຫັນ ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງບອກລ່ວງໜ້າ ຫຼື ບ໋ອກລະຫັດຜູ້ໃຊ້ງານແບບຖາວອນ

ມາດຕາ 2: ຂັ້ນຕອນແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການລະເມີດ

1. ຜູ້ດູແລ ຈະແຈ້ງບອກການລະເມີດຂອງສະມາຊິກດັ່ງກ່າວຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງ Keeng.com.la
2. ດໍາເນີນການລຶບບົດຄວາມ ຫຼື ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລະເມີດຂອງສະມາຊິກ.
3. ເມື່ອສະມາຊິກທີ່ສືບຕໍ່ລະເມີດ, ຜູ້ດູແລຈະບ໋ອກບັນຊີຜູ້ໃຊ້ແບບຖາວອນ ເຊີ່ງຂື້ນຢູ່ກັບລະດັບການລະເມີດຂອງສະມາຊິກ

ມາດຕາ 3 : ບັນດາການລະເມີດທີ່ຮ້າຍແຮງ ສະມາຊິກຈະຖືກບ໋ອກ nick, ຖ້າລະເມີດ 1 ໃນບັນດາຂໍ້ຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ລວມມີແຕ່ບໍ່ສືບຕໍ່ບັນດາຂໍ້ຜິດພາດດັ່ງນີ້ :

1. ລະເມີດຂໍ້ກໍານົດໃນການຕັ້ງຊື່ Nickname/ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານ, ຮູບປະຈໍາຕົວ, ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ
2. ການກະທໍາທີ່ເປັນການໝີ່ນປະມາດ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ສະມາຊິກຂອງ Keeng.com.la
3. ການລະເມີດບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຢູ່ໃນມາດຕາທີ່ 1, ພາດທີ II.
4. ເຂົ້າຮ່ວມ Keeng.com.la ດ້ວຍຈຸດປະສົງກໍ່ກວນ, ທໍາລາຍມ້າງເພ.

ພາກທີ V: ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຮັບປະກັນ

1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢັ້ງຢືນ, ຮັບປະກັນ ການຄ້າ ຫຼື ບໍລິການໃດໆຜ່ານທາງ Keeng.com.la ທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງການຊໍາລະຂອງພວກເຮົາ
2. ໃນກໍ່ລະນີໃດໆ, Keeng.com.la ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບນິຕິກໍາ ຫຼື ບຸກຄົນໃດໜື່ງ ສໍາລັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຢູ່ເທີງ Keeng.com.la
3. Keeng.com.la ຮັບປະກັນວ່າທຸກໆພາກສ່ວນຂອງ Keeng.com.la ບໍ່ມີໄວຣັດ,ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບທ່ານ
4. Keeng.com.la ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຖ້າຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ເທີງ Keeng.com.la ຫຼື ຈາກບຸກຄົນທີ່ສາມ, ຫຼື ບັນດາສະມາຊິກຂອງ Keeng.com.la ເປັນຜູ້ເຜີຍແຜ່
5. ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທຸກໆຂໍ້ມູນຢູ່ເທີງ Keeng.com.la ດ້ວຍການຕັດສີນໃຈຂອງທ່ານເອງ, ເຊີງປັດໃຈທາງດ້ານຄວາມສ່ຽງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ
6. ຂໍ້ພິພາດ ຫຼື ຄວາມຂັດແຍງໃດໆ ທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ ເວັບໄຊ Keeng.com.la ຫຼື ບັນດາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະແກ້ໄຂພາຍໄຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ
7. ທ່ານເຫັນດີກັບທຸກໆນິຕິກໍາ, ການຮ້ອງຟ້ອງ, ຄວາມເສຍຫາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ( ລວມທັງຄ່າທໍານຽມ)...ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເກີດຂື້ນຈາກການກະທຳຂອງທ່ານ ສໍາລັບເງື່ອນໄຂໃດໜື່ງຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດນີ້ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງທ່ານຢູ່ເທີງ Keeng.com.la

ພາກທີ VI: ສີ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ

1. ຂໍ້ກໍານົດຂອງ Keeng.com.la ອາດມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບການ, ຫວັງວ່າທ່ານຈະຕິດຕາມເລີຍໆ ເພື່ອຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງຂອງ Keeng.com.la.
2. ຖ້າມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈອັນໃດ ແລະ ຕ້ອງການຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີ່ມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນອື່ນ, ກະລຸນາໂທເຂົ້າສູນດູແລລູກຄ້າ 109 ຫຼື ສົ່ງອີເມວໄປຍັງທີ່ຢູ່ keeng@unitel.com.la .